2019. évről szóló beszámoló elfogadva, beszámolási kötelezettség teljesítve

Tájékoztatjuk a tagtársakat, hogy a koronavírus járvány miatt megjelent 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ellehetetlenítette Egyesületünk törvényes működését több tekintetben is, így esetünkben, a tavaszi Küldöttgyűlésünket, illetve az ezt megelőző Elnökségi ülésünket sem tarthattuk meg, ráadásul éppen most lett volna esedékes a tisztségviselő választás is. Értelemszerűen, azóta sem volt egyetlen egyesületi ülés megtartva. A veszélyhelyzetben kihirdetett, –többek között- az egyesületek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) több problémára nyújtott egységes jogszabályi megoldásokat – értelemszerűen nem örök időkre, csak addig, amíg a veszélyhelyzet tart – és ennek jegyében rendelkezett többek között a jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról is.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) működőképességének fenntartása, beszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – amely szerint: a „..beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.“ – az Elnökség hozott május 11-én döntést a Küldöttgyűlés döntési jogkörébe tartozó alábbi, halaszthatatlan ügyekben:

   I. OMME 2019. évi tevékenységéről szóló Beszámoló jóváhagyása

   II. OMME 2019. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

   III. OMME 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyása

   IV. OMME 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Alapszabályunk rendelkezik az Elnökség ülés nélküli döntéshozatalának módjáról, mely kizárólag a postai úton történő szavazást teszi lehetővé. Azonban a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdése lehetővé teszi a döntéshozatalt elektronikus úton, amellyel a koronavírusjárvány okozta rendkívüli helyzetben éltünk is.

Az Elnökség, a fent felsorolt ügyekben, az alábbi döntést hozta:

I. Az Elnökség 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodással, 1 nem szavazással elfogadja az OMME 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

II. Az Elnökség 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, 1 nem szavazással elfogadja az OMME 2019. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

III. Az Elnökség 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodással, 1 nem szavazással elfogadja az OMME 2020. évi pénzügyi tervét.

IV. Az Elnökség 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, 1 nem szavazással elfogadja az OMME 2020. évi munkatervét.

Egy tag nem szavazott.

Az Elnökség által meghozott határozat a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint a Küldöttgyűlés határozatának minősül, és végrehajtható. A határozathozatalról jegyzőkönyv készült irodánkban. Ez alapján a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek az Országos Bírói Hivatalba, ezzel -az elfogadott beszámolókkal- teljesítettük beszámolási kötelezettségünket.

A fentiekről részletesen tájékoztattuk tagszervezetünk elnökeit és küldötteinket május 22-én megküldött elektronikus levelünkben. Megküldésre került továbbá számukra a 2019. évről szóló beszámolónk a mellékletekkel (elméleti ismeretterjesztés előadóinak és témáinak listája, bemutatóméhészetek listája, az OMME egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete, üvegforgalmazók listája, OMME Magyarország Kft. egyszerűsített éves beszámolója) együtt.

A Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.“

A rendelkezés alapján, amikor már lehet Küldöttgyűlést összehívni – azaz megszűnik a veszélyhelyzet – napirendre kell tűzni a 2019-es év lezárását. Természetesen a Küldöttgyűlést megelőzően ismételten elektronikus úton kiküldésre kerülnek a beszámoló dokumentumai. Értelemszerűen, a tisztségviselők választása is ezen a Küldöttgyűlésen lesz megtartva.

Tájékoztatjuk továbbá a méhésztársakat, hogy az OMME – az Elnökség döntése értelmében – osztalékként kivette az OMME Magyarország Kft. 2019. évi nyereségét, az 1.824.000 Ft-ot. Az elnökségből hatan támogatták az osztalék kifizetését, négyen nem, egy tag pedig nem szavazott.

 Képkivágás

Letöltések:

2019. évi beszámoló az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkájáról

1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet