Civil szervezetek működése veszélyhelyzet idején

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseinek értelmezése az Országos Magyar Méhészeti Egyesület működésére:

A Korm. rendelet kimondja, hogy a döntéshozó szerv ülése (Küldöttgyűlés) nem tartható meg olyan módon, hogy azon a tag személyesen részt vegyen.

A döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartható meg. Elektronikus ülés esetén meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és alkalmazásokat, valamint ha szükséges, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának a módját. (az OMME esetében ilyen eszközök biztosítása, egységes rendszer üzemeltetése jelenleg nem megoldható)

Határozathozatalra – a Ptk., valamint hatályos Alapszabályunk megengedi – az ügyvezetés (Elnökség) kezdeményezésére sor kerülhet. A nyilvánosság követelménye nem vonatkozik az ilyen módon megtartott ülésre, határozathozatalra.

A jogszabály alapvetően két módot határoz meg a döntéshozó szerv határozathozatalára:

    I. Az ülés nélküli döntéshozatal a döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) által.

   II. Az ügyvezetés (Elnökség) NEM kezdeményezi a döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) ülés nélküli határozathozatalát, hanem maga határoz.

 

I. pontra vonatkozó szabályok:

A napirendre vonatkozóan részletes tájékoztatást kell nyújtani a döntéshozó szerv tagjainak (küldötteknek).

A szavazatok megküldésére 15 napot kell biztosítani a döntéshozó szerv tagjainak (küldöttek) részére.

A határozathozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek az ügyvezetés (Elnökség) részére, amennyi a határozatképesség eléréséhez kellene (a szavazati joggal rendelkező tagok közül) rendes ülés megtartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül – ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül – az ügyvezetés (Elnökség) megállapítja a szavazás eredményét, és további 3 napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, vagy az utolsó szavazat beérkezésének napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik.

A tag a döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) ülésének összehívását, vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását NEM kezdeményezheti.

Az ügyvezetés (Elnökség) köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a tagok (küldöttek) a megfelelő tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint a meghozott döntésekről is tájékoztatást kapjanak.

II. pontra vonatkozó szabályok:

Ha az ügyvezetés (Elnökség) NEM kezdeményezi a küldöttgyűlési határozathozatalt ülés megtartása nélkül, akkor a következőkben hozhat határozatot:

  • Beszámoló elfogadása
  • Döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozó, a jogi személy (OMME) törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerült halaszthatatlan ügyekben dönthet
  • KIVÉVE: a) létesítő okirat (Alapszabály) módosítása, kivéve, ha a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezései alapján szükséges

b) jogutód nélküli megszűnés

c) átalakulás, egyesülés, szétválás, stb.

Ha a jogi személynél (OMME) Felügyelő Bizottság működik (Ellenőrző Bizottság), akkor az ügyvezetés (Elnökség) a beszámolóról a Felügyelő Bizottság (EB) írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Az ügyvezetés (Elnökség) ilyen döntése a döntéshozó szerv (Küldöttgyűlés) határozatának minősül, és végrehajtható.

Az ilyen módon meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő, legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés (rendkívüli Küldöttgyűlés) napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi ülés (Küldöttgyűlés) határozata a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az ezt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Az ügyvezetés (Elnökség) köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a döntésükről a tagok tájékoztatást kapjanak, valamint közzé kell tenni a döntést.

Jogi személy testületeire, testületi tagjaira vonatkozó előírások:

Jogi személy (OMME) vezető tisztségviselőkből álló testületei (Elnökség, EB), valamint más testületi szerve (Etikai- és Fegyelmi Bizottság) elektronikus eszközökkel ülésüket megtarthatják, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, a jogi személy (OMME) irányításával kapcsolatos döntéseket meghozhatja.

Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.

Ha az elektronikus eszközök útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárási rend, vagy eltér a Korm. rendelettől, akkor az ülésezés és döntéshozatal szabályait a testület elnöke (Elnök, EB elnöke, Etikai Biz. elnöke), akadályoztatása esetén helyettese közli az érintettekkel.

Ha a testület létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag a humánjárvány miatt nem tud eljárni, akkor a többi tag jogosult határozathozatalra.

Vezető tisztségviselők, testületi tagok megbízatása: Ha megbízatásuk  a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, akkor küldöttgyűlési határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad megbízatásuk, legkésőbb eddig az időpontig kötelesek ellátni feladtukat.

A Korm. Rendeletben foglalt hitelesítés, elektronikus aláírás kérdésére nem térnénk ki, mert az aláírás megoldott jelenleg.

Jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetőinek a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően meghozott határozatának bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba foglalt (Alapszabály) ütközése miatt nem kerülhet sor, ha kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabály rendelkezéseinek alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet ITT elérhető.