Mezőgazdasági őstermelők társadalombiztosítása

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, többször módosított 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 2007. január 1-jétől hatályos 5. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak alapján biztosított a mezőgazdasági őstermelő, azaz a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyt,  valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan az Szja tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében, kivéve

  • a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy,
  • a gazdálkodó család kiskorú tagja,
  • az egyéb jogcímen – ide nem értve a Tbj. 5. § (1) bekezdésének g) pontja és a (2) bekezdése szerint – biztosított mezőgazdasági őstermelő,
  • a saját jogú nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő, valamint
  • az özvegyi nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A mezőgazdasági őstermelő az előzőek szerint akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ennek megállapítása érdekében a mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 68. §-ában foglaltak szerint életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől szolgálati idejének kiszámítását.

A mezőgazdasági őstermelőnek a biztosítási kötelezettséget érintő adatokról első alkalommal 2007. január 31-ig kell bejelentést tennie az állami adóhatóság felé.

A biztosítási kötelezettséget érintő változást (biztosítás szüneteltetésének kezdetét és végét, biztosítási kötelezettség végét, biztosítási kötelezettség megszűnésének az okát) annak bekövetkezését követő 15 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóság felé.

Az állami adóhatóság felé 2007. január 31-ig történő bejelentési kötelezettség kizárólag azon mezőgazdasági őstermelők tekintetében áll fenn, akik a mezőgazdasági őstermelői tevékenységüket 2007. január 1-je előtt kezdték és 2007. január 1-jén a Tbj. szabályai szerint a kötelező társadalombiztosítás rendszerében biztosítottnak minősülnek. Azon mezőgazdasági őstermelőknek, akik a mezőgazdasági őstermelői tevékenységüket 2007. január 1-je előtt kezdték, azonban csak 2007. január 1-jét követően válnak biztosítottá (például a 2007. január 1-jét megelőzően közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy 2007. január 1-jét követően válik nagykorúvá), a bejelentési kötelezettségüket a biztosítási kötelezettség kezdetét követő 15 napon belül kell teljesíteniük az állami adóhatóság felé.

Az őstermelői igazolványt 2007. január 1-jén, vagy ezt követően igénylő mezőgazdasági őstermelőnek a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásáról az őstermelői igazolvány igénylésével, illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a mezőgazdasági igazgatási szervnél kell nyilatkoznia. A 2007. január 1-jén, vagy ezt követően regisztrációját kérő mezőgazdasági termelő magánszemélynek a nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkoznia a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásáról a mezőgazdasági igazgatási szervnél.

A biztosítási kötelezettséget érintő változásbejelentési kötelezettséget kizárólag az állami adóhatóság felé kell teljesíteni.

A bejelentésre, változásbejelentésre az állami adóhatóság a 07T1051. számú adatlapot rendszeresítette, mely kereskedelmi forgalomban nem kapható, kizárólag az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölthető le. A nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság kitöltési útmutatót is készített, melyet az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek figyelmesen elolvasni. A nyomtatvány kizárólag papír alapon nyújtható be az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz.

A mezőgazdasági őstermelő az azonosító adataiban bekövetkezett változást ezen a nyomtatványon nem jelentheti be.