Beszámoló a 2023. november 26. napján megtartott Küldöttgyűlésről

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2023. november 26. napján, vasárnap tartotta meg őszi Küldöttgyűlését. A Küldöttgyűlésen 245 tagból 178-an jelentek meg, így határozatképesen, megkezdhető volt a nap.

Az ülést Csonka Imre, OMME Elnökségi tag nyitotta meg, megválasztásra került a Szavazatszámláló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a gyűlés levezető elnöke is, aki az Elnökség javaslatára dr. Pungor Adrián volt. Ezt követően került átadásra a szó a levezető elnöknek.

A szokásos információk ismertetése után az ülésen résztvevők egy perces néma csendben megemlékeztek elhunyt méhésztársaikról, majd bemutatkoztak az új elnökök is, Kovács István, az OMME Dömsödi Szerveztének elnöke, illetve Sárosi István, a Gödöllői Méhészegyesület elnöke.

A munka megkezdése előtt, a tavaszi Küldöttgyűlésen megszavazott kitüntetések átadására került sor. Az OMME Magyar Méhészetért Emlékérmet adományozott a magyar méhészeti kultúra, és a méhészek közösségének érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükért Antalka Istvánnak, Simonné Botos Andreának és Lukács Csabának. Az emlékérmeket és az okleveleket Simonné Venter Éva és Zsibritáné Paczuk Anikó Elnökségi tagok, valamint Bross Péter elnök adta át. A kitüntetéshez gratulálunk a méhésztársaknak!

Az ülés folytatásaként, nagy többséggel elfogadásra kerültek a meghívóban szerepeltetett napirendi pontok, Alapszabályunkban foglaltaknak megfelelően. A napirend tartalmazott három, előzetesen kérelmezett napirendi javaslatot is. A Zala vármegyei egyesületek kérelmét, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének kérelmét, valamint Dr. Szemenyei Zoltán előterjesztését.

Kérdésre a levezető elnök ismertette, hogy a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület elnöke által megküldött kettő napirendi javaslatot nem lehetett a Küldöttgyűlésen napirendi pontként tárgyalni, mivel a napirendi pontokat elfogadó Elnökségi ülés meghívója és háttéranyaga a kérelem beérkezésekor már elküldésre került, így azon a testületi ülésen erről nem volt határozat hozható. Továbbá, mivel nem kérelmezte az Alapszabályban foglalt napirend kiegészítését sem – amely megtehető lett volna a meghívó kézbesítésétől számított 7 napon belül – így azokról határozat nem hozható. Azonban az OMME Elnöke engedélyezte, hogy a 7. napirendi pont keretén belül előadják javaslatukat.

Ennek tisztázása után megkezdődhetett a munka, az első napirendi pontban az OMME elmúlt időszakot érintő érdekképviseleti munkájáról számolt be az elnök, az elnökség tagjai, valamint az OMME munkatársai. A teljesség igénye nélkül, az alábbi munkák kerültek előadásra: mézeshordó akció lebonyolítása, közreműködés az év közbeni hatósági ellenőrzéseken, 13 millió forint értékben pályázat beadása és elnyerése a működési költségek finanszírozása érdekében, valamint tabletek elnyerése a méhész minimumvizsga informatikai hátterének biztosítása érdekében, a Nemzeti Programmal, a KAP-al, valamint a saját Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos jogalkotási munkák, a 70/2003-as és a 74/2013-as rendeletek módosításában történő részvétel, a korábbi kistermelői rendelet módosítása során javaslattétel, importált méz tilozin szennyezésével kapcsolatos munka. A mézbor előállításának és értékesítésének könnyítésével kapcsolatban Petneházy Antal, elnökségi tag számolt be az eddig elvégzett munkáról. Összefoglalásra kerültek a válságtanácskozáson elhangzottak, valamint bemutatásra került a 2023-ban elindult, „Védd a méheket!“ adományprogram és annak eredményei is.

Tóth Péter beszámolt a repcemézek acetamiprid szennyezésével kapcsolatos eredményekről, valamint a lefolytatott egyeztetésekről.

A következő téma az EPR rendszer bevezetésével kapcsolatos munkák bemutatása volt, amelynek során Egyesületünk minden lehetséges eszközzel igyekszik elérni, hogy az őstermelő méhészek mentesüljenek a kötelezettségek alól. Folyamatosan az egyeztetések ebben a mai napig is.

A napirend folytatásként az elnök, valamint Simonné Venter Éva elnökségi tag mutatta be az Egyesület 2023. évi marketing munkáját. Az OMME továbbra is szakmailag közreműködik a sikeres „Tehetsz Méh Többet!“ kampányban, ami nagyon rangos, ENSZ Globális Fenntarthatósági nagydíjat nyert. Egyesületünk az idei évben is részt vett az OMÉK-on, ahol ismét nagy számú látogatóval ismertethette meg a méhek világát, az egyes méhészeti munkákat, valamint a hazai mézfajtákat is megkóstolhatták.

Elindult a napraforgóméz fogyasztását ösztönző kampány is, amelyben segítségünkre van az AMC, valamint az Agrárminisztérium. Ennek keretében rádiós és TV kampány is lesz, valamint leforgatásra került egy rövid, 30 mp-es reklámfilm, amelyet különböző televíziós csatornák játszanak le. Az idei évben is sikeres volt a Mézes Reggeli Program, ismételten közel van a résztvevő gyermekek száma a 200.000-hez.

Az OMME edukációs kampányokban, szakmai partnerként ismét együtt dolgozott a Sió-val, valamint idén már a Mondelez-el is.

A korábbi ígéretnek megfelelően pedig, el fog készülni egy 8-10 részes, gyermekeknek szánt rajzfilmsorozat, amelyek a méhekről, méhészkedésről, mézről fog szólni.

Dr. Bónai András, nemzetközi elnökhelyettes beszámolt az OMME strasbourg-i kiállításáról, amellyel az Európai Parlament tagjainak kívánta bemutatni az egyesület a magyar termelői mézeket, valamint az ágazatot ellehetetlenítő kínai „méz“ exportájáról készített plakátokat helyeztek el a kiállítás helyszínén. Az akcióval kapcsolatosan sok pozitív visszajelzés érkezett, és sikerült kapcsolatot kialakítani több parlamenti képviselővel is, akik támogatnák magyar méhészek ügyét.

A Küldöttgyűlés és az Elnökség között élénk vita alakult ki a méhész demonstráció szervezésével kapcsolatban, amelyben kérdés, hogy egy ilyen rendezvény az ágazat előnyére szolgálna-e, vagy pedig kontraproduktív hatást váltana ki. Előbbi és utóbbi mellett és ellen is hangzottak el érvek és hozzászólások.

Ismertetésre kerültek az ázsiai lódarázs fészkének megtalálásával kapcsolatban a részletek, valamint elemzésre kerültek a vitákra okot adó körülmények is. Ami biztos, hogy a jövőben fel kell készíteni a méhészeket a várható megjelenésre, csapdákat kell kihelyezni, védőruhákat beszerezni, valamint gyors és hatékony reagálást lehetővé tenni a szakminisztérium és a hatóságok közreműködésével.

Botos Péter, az OMME Magyarország Kft. ügyvezetőjének távollétében pedig Bross Péter ismertette a Kft. 2023-as évét, amely alapján elmondható, hogy a Kft. anyagi helyzete stabil, és a jó gazdálkodásnak köszönhetően ismét nyereséges lesz.

A második és a harmadik napirendi pontban dr. Pungor Adrián ismertette az OMME felelősség- és vagyonbiztosításának 2023 évi statiszktikáját, valamint a biztosító ajánlatát, amely szerint 5 Ft/méhcsalád díjjal emelnének a biztosítás díján 2024. évre, elsősorban a magas kárhányad miatt. A Küldöttgyűlés végül nagy többséggel jóváhagyta a díj emelését.

A következő napirendi pontban a Küldöttgyűlés döntött a 2024. évi tagdíjról. Az előző napirendi pontban elfogadott 5 Ft/méhcsalád biztosítási díjemelés mellett a küldöttek az Elnökség által javasolt, további 5 Ft/méhcsalád emelést is elfogadták, amely összeg a továbbiakban a Marketing Alap részét fogja képezni. Ezzel együtt a Küldöttgyűlés döntött arról is, hogy az OMME tagdíja egységesen 5000 Ft + 140 Ft/méhcsalád. Ebből természetesen továbbra is az önálló egyesületek tagonként visszakapnak működési költségeikre 1.350 Ft-ot, hogy ezzel is ösztönözzék hosszú évek óta a nem önálló szervezetek önállósodását.

Az ötödik napirendi pontban Huller Dániel, az OMME Nemzeti Program koordinátora tartott előadást a „Nemzeti Program“ aktualításairól, és a várható eseményekről. Ezt követően pedig a 6. napirendi pont részeként került sor a beérkezett két módosítási javaslat megtárgyalásáról. Az első ilyen javaslat volt a Zala vármegyei szervezetek részéről, hogy kerüljön visszaállításra a „bemutató méhészetek látogatása“ jogcím, amelyet nagy többséggel elfogadott a Küldöttgyűlés. A továbbiakban Schrek Ottó, a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének elnöke tartott előadást a méhanya támogatás keretösszeg növelésének fontosságáról, valamint a támogatási összeg emeléséről, amelynél szavazattöbbséget jelentettek az igen, azaz elfogadó szavazatok. Ennek értelmében a méhanya támogatás keretösszegének hozzávetőlegesen 400.000 euróról 650.000 euróra emelését, valamint a támogatási intenzítások növelését (párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 2250 Ft; párzatlan anyánként és anyabölcsőnként 1000 Ft).

A 7 napirendi pontban Dr. Szemenyei Zoltán ismertett a mézpiaci problémák és anomáliák megoldására tett javaslatát. Összegezve, véleménye szerint a Mézdirektívában szabályozottak alapvetően hibásak. Ha tiltaná a keverést a jogszabály, akkor kizárólag a valódi méz maradna a polcokon. Elmondta, hogy maga a jogszabály azt lenne hivatott meghatározni, hogy mi a természetes méz jellemzője, azonban előírásaival pontosan a hamisítást segíti elő. Ezért ez ellen az Egyesületnek, akár az Európai Unió Bírósága előtt is fel kellene lépni. A napirendben ismertethette továbbá a Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület is javaslatát. Diósi László, az egyesület elnöke kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben szükség lenne egy OMME Stratégiai Cselekvési Tervre, továbbá egy olyan Méhész Kongresszusra, amelynek keretén belül, szekciókban elkülönülve tudnák megbeszélni a méhészek az egyes ágazai porblémákat és kérdéseket, és együtt megoldást találni rá. Dr. Szemenyei Zoltán javaslata a következő napirendi pontban elfogadásra került a szavazatok többségével, így ebben a témakörben elkezdődhet a munka. A Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület javaslatára pedig egy véleményező szavazással mondott igent a szavazó küldöttek nagyobb része. Sajnos ekkorra már késő délután körül járt az idő, így 122 szavazóval már nem volt határozatképes a Küldöttgyűlés. Természetesen az Elnökség meg fogja vizsgálni a javaslat megvalósításának lehetséges módjait.

A kilencedik napirendi pontban Bross Péter reagált közösségi platformokon, fórumokon leírt, vagy levelezésekben leírt téves állításokra és tévhitekre az OMME-val, illetve a tisztségviselőkkel kapcsolatban.

Hagyományosan a Küldöttgyűlés végén, a 10. napirendi pontban kerültek előterjesztésre a tagszervezetek által kitüntetésre jelölt méhésztársak. Magyar Méhészetért Emlékérem, valamint Kiváló Méhész oklevél kitüntetések kerültek jóváhagyásra. Ezt követte az Egyebek napirendi pont, ahol a küldöttek szabadon felszólalhattak, kérdezhettek az Elnöktől, illetve az Elnökség tagjaitól.

A gyűlésnek 16 óra 45 perckor lett vége.